ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นE/a>
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร   20-01-2566  3  2
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   17-01-2566  5  155
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   09-01-2566  3  2
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566   29-12-2565  7  
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4/2565 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4/2565   27-12-2565  6  
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566   23-12-2565  15  1
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566  prakas pds3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566   28-11-2565  29  6
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   24-11-2565  42  2
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  การโอนงบประมาฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565   28-09-2565  65  5
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบักได   14-09-2565  62  7
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565   12-09-2565  4  2
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2  ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2    15-08-2565  6  
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1   03-08-2565  4  
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565   29-06-2565  6  
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565   17-05-2565  5  1
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่้ 2/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 2/2565   15-05-2565  7  
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565   05-05-2565  5  
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565   05-04-2565  5  
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 1/2565 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 1/2565 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 1/2565   07-01-2565  6  1
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครังแรก ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งแรก   04-01-2565  6  
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565   26-11-2564  6  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.