ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นE/a>
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวคำเอื้อง แจ่มใส
นางสาวคำเอื้อง แจ่มใส
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรุ่งระวี มัทธุรี
นางรุ่งระวี มัทธุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปรีญา   ยิ่งรุ่งเรือง
นางสาวปรีญา ยิ่งรุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพัชรี  สายวงษ์
นางสาวพัชรี สายวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอัฐฉราวรางค์  วีรเลิศ
นางอัฐฉราวรางค์ วีรเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นายศิระชัย  อัปมาต
นายศิระชัย อัปมาต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายชัยมงคล  ใจสนธิ์
นายชัยมงคล ใจสนธิ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายจิรัฐิติ พงชะอุ่มดี
นายจิรัฐิติ พงชะอุ่มดี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสุนิศา แจ่มใส
นางสาวสุนิศา แจ่มใส
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวเมทินี อ่อนสุระทุม
นางสาวเมทินี อ่อนสุระทุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสุภัสสร  ต้องถือดี
นางสาวสุภัสสร ต้องถือดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนัฎฐา  สุขร่วม
นางนัฎฐา สุขร่วม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเกี้ยง แผ่นทอง
นายเกี้ยง แผ่นทอง
พนักงานดับเพลิง
นายอ่าง ยิ่งรุ่งเรือง
นายอ่าง ยิ่งรุ่งเรือง
ยาม
นายธีรวัฒน์  ยิ่งเชิดสุข
นายธีรวัฒน์ ยิ่งเชิดสุข
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสมดี สืบนิสัย
นายสมดี สืบนิสัย
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวิทย์  อยู่สุข
นายสุวิทย์ อยู่สุข
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางนันทิดา พรมมณี
นางนันทิดา พรมมณี
ภารโรง
นางสาวอุภัสรา  มะลิงาม
นางสาวอุภัสรา มะลิงาม
ผู้ช่วยนิติการ
นางสาวจิตติญา จำปาหอม
นางสาวจิตติญา จำปาหอม
ผู้ช่วยธุรการ
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.